Velká soutěž

Jak reklamovat nebo vrátit zboží

 

  • Všeobecná ustanovení

1.1 Tento reklamační řád se vydává v souladu a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Poučení pro spotřebitele - reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem uplatnit reklamaci zboží, které je předmětem kupní smlouvy mezi ním a prodávajícím.  

1.3 Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy. 

1.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

1.5 Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.

 

  • Záruční podmínky

2.1 Při výběru zboží je nutné, aby se kupující seznámil s druhem, variantami, vlastnostmi a dalšími informacemi o produktu.

2.2 Kupující před zakoupením produktu vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze dobře zvolené produtky z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního jsou předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití produktu.

2.3 Po celou dobu užívání zakoupených produktů je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost produktů, jako např.: nadměrnou intenzitu jejich užívání, užívání k nevhodnému účelu. 

2.4 Nevhodná volba produktu nebo jeho poškození způsobené užíváním, které neodpovídá jeho povaze nejsou důvody k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.

2.5 Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. 

 

  • Podmínky reklamace

3.1 Vyskytne-li se u zakoupeného produktu v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

3.2 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu produktu, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.

3.3 Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí produktu.

3.4 Kupující má v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

3.5 V případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží.

3.6 Dále nelze uplatňovat nároky na vady produktu, o které kupující věděl před koupí nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.

3.7 Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamovaný produkt kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající může odmítnout převzít k reklamačnímu řízení produkty, které nebudou splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

3.8 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí zboží. 

 

  • Postup reklamace

4.1 Reklamaci vad produktu uplatňuje kupující u prodávajícího.

4.2 Kupující může uplatnit reklamaci prostřednictvím reklamačního systému k tomu účelu prodávajícím určeného, tento systém naleznete ZDE. Nebo dále formuláře, který je přílohou č. 2 obchodních podmínek

4.3 Místo pro uplatnění reklamace je místo určené a označené prodávajícím v jeho obchodních podmínkách jako místo jeho provozovny.

4.4 Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o příjmu reklamace nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace.

 

  • Lhůty pro uplatnění reklamace

5.1 Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

5.2 Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného produktu, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového produktu. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba na vyměněnou součást.

5.3 Záruční dobu nelze zaměňovat s životností produktu, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může produkt vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

  • Závěrečná ustanovení

6.1 V případě, že tento reklamační řád neobsahuje pravidla nebo informace pro úspěšné uplatnění reklamace, využijí se k tomuto účelu ustanovení obchodních podmínek na základě nichž byla uzavřena kupní smlouva o produktu, který je předmětem reklamace.

6.2 Prodávající si vyhrazuje právo měnit tento reklamační řád.