Ochrana osobních údajů a cookies

Ochrana osobních údajů

 

 1. Obecné

1.1 Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

1.2 Identifikační a kontaktní údaje správce: ATELI Goods, s.r.o., IČ 06273742, sídlo Sokolovská 1127/118, Bolevec, 323 00 Plzeň. 

 

 1. Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

2.1 Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.).

2.2 Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

 

 1. Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

3.1 Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

 1. a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
 2. b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

 

 1. Doba uložení

4.1 Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

4.2 Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2020, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2023). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

4.3 Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2020, musí být faktura uchována do konce roku 2030). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

 

 1. Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

5.1 Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

 1. a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
 2. b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
 3. c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
 4. d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
 5. e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
 6. f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

5.2 Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

5.3 V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

 

 • Cookies

1.1 Soubory “cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení uživatele či jeho paměti. Tyto soubory webu poskytovatele umožňují zaznamenat informace o návštěvě uživatele, nastavení jeho prohlížeče, komunikační jazyk, který preferuje a další informace. 

2.2 Z důvodu souborům "cookies" nemá uživatel žádné závazky nebo jiné dodatečné povinnosti. 

2.3 Soubory “cookies“ zpracovává poskytovatel automaticky, o tomto procesu naleznete více zde.

2.4 Ukládání “cookies“ můžete uživatel snadno zabránit nastavením internetové prohlížeče nebo obdobného programu ve svém koncovém zařízení. Proti jejich zpracování můžete také vznést námitku zde

2.5 Soubory cookie používané poskytovatelem lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v uživatelově prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v uživatelově zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraní (doba ponechání souborů cookie v zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení prohlížeče).

2.6 Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami (smluvními partnery poskytovatele) a které např. přímo podporují jeho  reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Podle těchto údajů však nelze uživatele identifikovat.

2.7 Soubory cookies jsou poskytovatelem zpracovávány automaticky.